HANDELSBETINGELSER

BRUG OG GYLDIGHED

De generelle betingelser for salg og levering (herefter benævnt “disse vilkår”) gælder for ethvert salg af Inmix ApS CVR 39256673 (“Inmix”, “os” eller “vi”). Disse vilkår gælder, om aftalen blev foretaget online, via telefon, via e-mail eller på anden måde. Enhver afvigelse fra disse vilkår er ugyldig, medmindre en aftale er skriftligt godkendt af Inmix.

TILBUD OG ORDRE

Et tilbud fra Inmix er oprettet ud fra de oplysninger, der er modtaget fra køberen. Køber er derfor forpligtet til at sikre, at vi modtager alle relevante oplysninger i forhold til ordren.

Køber kan kun annullere eller ændre en given ordre, hvis Inmix accepterer dette skriftligt.

BETALING

Forfaldsdato for betaling er 14 dage fra fakturadato. Enhver forsinkelse af betalingen indebærer en forpligtelse for køberen at betale Inmix 1,5% standardrenter pr. måned. Herudover opkræves køber et rykkergebyr på DKK 100 for hver rykker. Køber må ikke bevare betalinger eller afregne betalinger, som den skylder som sikkerhed for eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. Dette betragtes som et alvorligt kontraktbrud.

GARANTI

Enhver garanti for Inmix del af aftalen er bindende, efter at det er aftalt skriftligt.

INFLUENCERS

Inmix er ansvarlig for, at influencers ikke bryder aftalen.

DISCLAIMER

Inmix bruger tredjeparts softwareleverandører og dataudbydere som Facebook, Instagram og Google. Vi har ingen kontrol over dem, og vi frasiger os derfor ethvert ansvar for indirekte, økonomiske eller andre følgeskader, som køber måtte opleve. Dette omfatter tab af indtægter, fortabt fortjeneste, tab af goodwill eller omdømme, tab af af data eller eventuelle faglige afgifter. Inmix frasiger sig også ethvert ansvar for tab af data, software eller omkostninger forbundet med genopretningen heraf. Inmix er desuden ikke ansvarlig for tilgængeligheden af datakilder eller software fra tredjepart og kan til enhver tid annullere ordrer til refusion af det forudbetalte beløb, hvis tredjeparter forhindrer leveringen. Vores ansvarsbegrænsning påvirker ikke vores forpligtelser eller ansvar i henhold til obligatorisk lov. Enhver forsinkelse i leveringen giver ikke køberen ret til at udøve nogle retsmøder, medmindre det er aftalt skriftligt.

FORCE MAJEURE

Inmix er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af leveringsforpligtelserne, hvis situationen skyldes omstændigheder uden for vores kontrol, herunder force majeure. Vi forbeholder os ret til at annullere eller levere ordren, så snart situationen er tilbage til normal. Hvis opfyldelsen af ordren har været umulig i mere end 3 måneder på grund af force majeure, kan køber opsige aftalen uden krav om erstatning. Force majeure opstår, når Inmix eller vores underleverandører forhindres i at opfylde vores forpligtelser som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, oversvømmelser, stormstød, tornadoer, vulkanudbrud og arbejdskonflikter, strejke, brande eller lignende omstændigheder, som Inmix ikke kunne undgå på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis konsekvenserne ikke kunne forhindres.

PERSONOPLYSNINGER

Både køber og sælger er ansvarlig for overholdelsen af databeskyttelsesloven, herunder sikkerhedsbestemmelser. Inmix kan ikke holdes ansvarlig, forudsat at vi opfylder køberens specifikationer.

MARKETING

Både køber og sælger er ansvarlig for at overholde markedsføringsloven, og Inmix kan ikke holdes ansvarlig, forudsat at vi overholder køberens specifikationer.

PERSONDATAFORORDNING (GDPR)

Køber er ansvarlig for overholdelse af databeskyttelsesloven, herunder sikkerhedsbestemmelser.

COPYRIGHT

Eventuelle materialer, indlæg, knowhow, metoder eller produkter udviklet kollektivt eller af Inmix, vores underleverandører eller køberen kan frit bruges af køberen og Inmix. Ophavsretten tilhører Inmix, og Køber må kun bruge arbejdet, når den fulde købspris plus eventuelle renter er betalt.

UNDERLEVERANDØRER

Inmix har ret til at tillade en del af eller alt det arbejde, der udføres af underleverandører.

LOV OG LOKATION

Enhver tvist vedrørende fortolkningen af aftalen eller opfyldelsen og håndhævelsen af disse vilkår vil blive anlagt ved retten i København i overensstemmelse med dansk lovgivning.